آدرس دهی

 

در این قسمت خواهید آموخت چگونه سایت های دیگر و یا مطالب دیگر از سایت های غیر از سایت خود را لینک کنید به سایت خود.

 

 
 

دانلود فیلم